Στοιχεία Χρήστη
Χρήστης(*)
Κωδικός(*)
Επιβ. Κωδικού(*)
Το password πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 χαρακτήρες χωρίς κενά εκ των οποίων τουλάχιστον ένα γράμμα, ένα ψηφίο και ένα σύμβολο (εκτός των &, <, >, ).
Όνομα(*)
Επίθετο(*)
Email(*)
Τηλ.(*)